BASIC CHINESE EXPRESSIONS

 

 

 

Simplified Characters

Pinyin w/o tones

Phonetic pronunciation

Meaning

你好

Ni hao.

nee how

Hello

谢谢

Xie xie

Sheea sheea

Thank you

对不起

Duibuqi

Dueh boo chee

I’m sorry; Excuse me

我不懂

Wo bu dong

Wo boo dong

I don't understand

你可以说英文吗?

Ni keyi shuo Yingwen ma

nee keh ee shwo yingwen ma

Can you speak English?

“…” 是什么意思?

“…” shi shenme yisi

“…” shigh shenmeh ee sih

What does “…” mean?

对不对?

Dui bu dui

Dueh boo dueh

Is it correct?

请你给我…

Qing ni gei wo…

Ching nee gaih wo...

Please give me...

请你告诉我…

Qing ni gaosu wo…

Ching nee gaosoo wo

Please tell me…

再见

Zai jian

Zai geean

Good-bye

很好

Hen hao

Hun how

Very good

没问题

Mei wenti

May wentee

No problem

不客气

Bu keqi

Boo keh chee

You are welcome

我不知道中文

Wo bu zhidao Zhongwen

Wo boo zhidao jhungwen

I don’t know Chinese.